29بهمن-تبريز


نوع مرکز درمانی:
بیمارستان
استان:
آذربایجان شرقی
آدرس:
بلوار 29 بهمن-صندوق پستي 4448-51335
تلفن:
0411-3307000
فکس
-