557 ارتش‌ (ابن سينا


نوع مرکز درمانی:
بیمارستان
استان:
همدان
آدرس:
ابتداي جاده کرمانشاه
تلفن:
08134251281
فکس
-