ابن سينا (نور آباد)


نوع مرکز درمانی:
بیمارستان
استان:
لرستان
آدرس:
استان لرستان -شهر ستان دلفان -خيابان معلم
تلفن:
066637228001
فکس
-