آپادانا بيمارستان استان تهران


نوع مرکز درمانی:
بیمارستان
استان:
تهران
آدرس:
خ.قرني نبش خ.سپند
تلفن:
9-88827045
فکس
88904564